CET Bacau

STRATEGII DE DEZVOLTARE
PDF Imprimare Email

          Asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică urbană a Municipiului Bacău în sistem centralizat se realizează prin sistemul de termoficare urbană şi centrale termice de cvartal cu respectarea prevederilor licenţelor acordate de autorităţile de reglementare în domeniu.

         Datorită necesităţii modernizării, reabilitării şi eficientizării acestui serviciu public pe întregul sistem de producere, transport, distribuţie şi utilizare eficientă de către consumatorii urbani a energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum, luând în considerare reglementările UE în domeniu cât şi politica Guvernului României, în anul 2003 Consiliul Local al Municipiului Bacău a aprobat prin HCL nr.192/30.06.2003 „STRATEGIA DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ A MUNICIPIULUI BACĂU PÂNĂ ÎN ANUL 2020”.

         Strategia a fost realizată de SC ATH ENERG SRL Bucureşti la comanda SC CET SA Bacău şi a fost reactualizată în anul 2006 şi însuşită prin hotărârea Consiliul Local al Municipiului Bacău nr.320/30.11.2006.

         Principalele obiective urmărite la elaborarea strategiei au fost:

  • restructurarea pieţei de energie termică urbană prin transferarea consumatorilor alimentaţi din centralele termice de cvartal, transformarea centralelor termice în puncte termice, acolo unde au fost condiţii tehnice şi de eficientă economică şi racordarea acestora la sistemul urban de termoficare, unde energia termică este produsă preponderent în instalaţii de cogenerare, cu program continuu de asigurare a  serviciului şi cu realizarea unor tarife inferioare celor realizate în soluţia centralelor de zonă, diminuând astfel cuantumul subvenţiei suportată de la bugetul local şi bugetul de stat.  Rezultatul restructurării  a creat situaţia existenţei unui singur operator pentru acest serviciu public;
  • renunţarea la utilizarea grupului energetic de cogenerare cu funcţionare pe lignit cu capacitate supradimensionată de 343 MWcomb (IMA 1) , care necesită costuri de investiţii ridicate pentru conformarea la cerinţele  normelor de protecţie a mediului (SO2, pulberi, evacuarea /stocarea zgurii şi cenuşii rezultate din arderea lignitului) , prin indentificarea unei solutii de promovare a cogenerării de înaltă eficienţă, soluţie care să elimine şi caracterul sezonier al funcţionării instalaţiilor de producere a energiei electrice în cogenerare;
  • redimensionarea întregului sistem de producere, transport şi distribuţie conform unei cereri prognozate de energie termică urbană care să ţină cont de ridicarea eficienţei de utilizare a combustibililor prin reabilitarea termică a imobilelor, contorizarea individuală a consumatorilor, reducerea pierderilor din reţelele de transport şi distribuţie, utilizarea unor echipamente cu performanţe ridicate, cât şi de automatizarea şi monitorizarea întregului sistem.

         Strategia a fost structurată  pe măsuri şi obiective de realizat pe fiecare subsistem în parte , în cadrul ei fiind executate o parte a lucrărilor:

  • Reabilitarea şi automatizarea celor 34 puncte termice urbane preluate în administrarea CET Bacău în anul 2002;
  • Reabilitarea şi  transformarea în puncte termice racordate la reţeaua de transport  a 20 centrale termice de cvartal preluate în administrate/concesiune în perioada 2002-2007;
  • Automatizarea şi dispecerizarea sistemului  punctelor termice urbane;
  • Contorizarea branşamentelor consumatorilor ;
  • Racordarea unor noi consumatori;
  • Modernizarea staţiilor de hidrofor;
  • Instalarea grupului de cogenerare cu turbină cu gaze de 14 MWe.

        Municipiul  Bacău, prin documentaţia întocmită şi propunerile de proiecte realizate de SC CET SA Bacău, a fost selectat între primele trei oraşe care beneficiază de asistenţă Phare în vederea pregătirii unui proiect de mediu ce va permite accesarea unei finanţări comunitare în cadrul POS MEDIU, Axa Prioritară 3, a Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013.

         Programul este intitulat astfel: “Reducerea poluării şi diminuarea schimbărilor climatice, prin restructurarea şi reabilitarea sistemului de încălzire urbană, pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în Municipiul Bacău”.

         Master Planul a fost aprobat cu HCL nr.21/13.02.2009 de Consiliul Local al Municipiului Bacău.

         În Master Plan (MP) sunt cuprinse principalele lucrări de investiţii necesare pe întreg lanţul producere-transport-distribuţie energie termică şi prioritizarea acestora astfel încât să se obţină: reducerea poluării,  eficientizarea utilizării energiei, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, accesibilitatea preţului la consumatorul final .

          Prin HCL nr.344/23.10.2009 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate (SF) şi Analiza Cost - Beneficiu pentru proiectul ,,Retehnologizarea sistemului de termoficare din Municipiul Bacău în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană ‘’ finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Mediu - Axa Prioritară 3. Acest proiect se află în prezent în derulare.  

         Pe baza analizei sistemului de termoficare existent în Bacău şi pe baza considerentelor strategice, în cadrul MP şi SF  au fost analizate 3 scenarii ce cuprind 5 opţiuni diferite .  

           Analiza cost beneficiu a indicat soluţia optimă,  respectiv sistemul centralizat de termoficare  şi instalarea unui ciclu combinat gaz-abur de înaltă eficienţă, cu capacitatea de 14 MWt şi cca.10,8 MWe. Analiza cost-beneficiu a evidenţiat şi justificat documentat avantajele nete faţă de sistemul descentralizat.

         Întreaga documentaţia a aplicaţiei (MP, SF, Analiza cost-beneficiu, Analiza Instituţională) a fost  elaborată cu asistenţă Phare de firme internaţionale de prestigiu în domeniu ( Ramboll –Danemarca şi Fichtner ). 

        Pentru detalii despre scenarii şi opţiuni click aici.

 


Anunţuri importante

în faliment
in bankruptcy
en faillite

COMUNICAT

   Declanşarea procedurii de insolvenţă, cu păstrarea dreptului de administrare, în vederea reorganizării judiciare, a fost dispusă prin incheierea de şedinta a Tribunalului Bacău, secţia a II-a civilă şi de contencios administrativ şi fiscal pronunţată la data de 26 septembrie 2013 în dosarul nr. 4328/110/2013 .

  Planul de reorganizare se poate consulta aici.


    Vă transmitem aici etapele ce trebuiesc parcurse de consumatori pentru a intra în posesia procesului verbal de debranşare:  Vedeţi aici  tarifele debranşare.

   REINNOIREA CONTRACTELOR aici

 

Noutăţi

 A N U N Ţ U R I                       S.C. CET S.A. Bacău,...

mai mult...

Galerie foto

Calitate

Sondaj

Credeti ca se vor mari costurile de intretinere ?